Espais de participació i decisió Federatius

La Federació de Casals de Joves reprodueix la mateixa lògica participativa i horitzontal que hi ha en els casals de joves de base. 

El funcionament i el dia a dia federatiu esdevé perquè existeixen diversos mecanismes de participació i gestió interna de les voluntàries dels  casals de Joves i espais de decisió que democratitzen l’entitat. Aquests espais són:

Assemblea General

Ostenta la màxima representació de la voluntat de la Federació i n’és l’òrgan suprem de participació i decisió. L’Assemblea General se celebra, com a mínim, anualment, i cada entitat membre hi té un vot. És l’espai d’aprovació (o no) de la memòria i el balanç a més del pla de treball, l’entrada de noves entitats i la incorporació de noves persones que seran membres del Secretariat.

Reunió d’Irresponsables

És l’òrgan que permet el seguiment i la coordinació de l’activitat de la Federació, de l’estat d’execució dels seus àmbits, projectes i activitats. La Reunió d’Irresponsables es compon per les persones màximes responsables de les entitats. A més, també en formen part el Secretariat i les persones responsables dels diferents òrgans de participació de la Federació, com les comissions. Es reuneix, com a mínim, dos cops l’any.

Comissions

Són grups formats per persones membres de diferents Casals amb la finalitat de dirigir un projecte de l’Associació o per desenvolupar els programes específics intercasaleros.

Grups de Treball

Són espais que es convoquen per treballar temes puntuals i concrets del pla de Treball.